ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

H διαδικασία για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” έχει τεθεί σε εφαρμογή από 13/12/21. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών. Σας περιμένουμε στο χώρο μας για την περαιτέρω ενημέρωση και υλοποίηση του από το έμπειρο προσωπικό μας. Η alfino, ως πιστοποιημένος κατασκευαστής της Alumil,  διαθέτει σειρές θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων της εταιρείας, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, και έχει ολοκληρώσει πάνω από 200 έργα του προγράμματος στο παρελθόν. 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία:

 • Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.
 • Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλήκυριότητα)

 

  Επιλέξιμη κατοικία

  Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα που:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Υφίσταται νόμιμα
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Π΄ρωτου Πιστοποιητικού Ενεγειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίσης της Γ.

  Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, δηλαδή αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

  Tα τελικά επιλέξιμα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών θα καθορίζονται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο το τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων όσο και το τελικό κόστος των λοιπών δαπανών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης Υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του προγράμματος. Επίσης, η επιχορήγηση δεσμεύεται στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, όμως η καταβολή της γίνεται πάντα επί του τελικού επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων. Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:

  Ανώτατες τιμές επιλέξιμων δαπανών ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (€)

  Ποσοστά επιχορήγησης

  Ο ωφελούμενος δικαιούται επιχορήγηση σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα και είτε αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, είτε, εφόσον το επιθυμεί, συνάπτει δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου. Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η δαπάνη γιατην κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνεςμελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα.

  Επιλέξιμες παρεμβάσεις

  Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, είναι:

  1. 1.Αντικατάσταση κουφωμάτων
   2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης δώματος, στέγης, τοιχοποιίας, δαπέδου
   3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
   4.Σύστημα ζεστού νερού χρήσης ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
   5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

  Αντικατάσταση Κουφωμάτων: Αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων

  Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

  Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις για επιλέξιμες
  κατοικίες/διαμερίσματα/πολυκατοικίες, προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου
  περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας όπως
  διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια.

  Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

  Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ), καθώς και πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες κλπ.

  Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

  Απαιτούμενα βήματα

  1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
  2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) βάσει του ΚΕΝΑΚ 2017.
  3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης με κωδικούς TAXISnet στο http://exoikonomisi.ypen.gr
  4. Συγκριτική Αξιολόγηση αιτήσεων
  5. Υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα
  6. Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου ίση με το 70% του ποσού – Έκδοση παραστατικών από αναδόχους / προμηθευτές.
  7. Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).
  8. Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Καταβολή της επιχορήγησης.

  Κριτήρια Αξιλόγησης

  Τουλάχιστον 40% μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας κατά το χειμώνα και το καλοκαίρι

  Ένα θερμομονωτικό κούφωμα αλουμινίου θωρακίζει το σπίτι σας από τις ανεπιθύμητες θερμοκρασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος

  Η υψηλή ανακλαστικότητα του ενεργειακού υαλοπίνακα αποκρούει την ηλιακή θερμότητα και διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού σας σταθερή

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τηλέφωνο

  2109314872 

  6977424396

  Email

  info@alfino.gr

  Διεύθυνση

  Έκθεση: Ελευθερίου Βενιζέλου 205, Νέα Σμύρνη, 17123, Αθήνα

  Εργοστάσιο: Αγ. Άννης 68, Ρέντης, 18233